• http://m.xingfuzulin.com/917968/647818.html
 • http://m.xingfuzulin.com/719354/927981.html
 • http://m.xingfuzulin.com/503518/71712.html
 • http://m.xingfuzulin.com/238733/28177.html
 • http://m.xingfuzulin.com/861653/556761.html
 • http://m.xingfuzulin.com/865361/41519.html
 • http://m.xingfuzulin.com/896947/670964.html
 • http://m.xingfuzulin.com/402713/577631.html
 • http://m.xingfuzulin.com/193698/65777.html
 • http://m.xingfuzulin.com/85963/859733.html
 • http://m.xingfuzulin.com/186925/934487.html
 • http://m.xingfuzulin.com/46853/187727.html
 • http://m.xingfuzulin.com/361287/302484.html
 • http://m.xingfuzulin.com/46970/693473.html
 • http://m.xingfuzulin.com/774430/366832.html
 • http://m.xingfuzulin.com/676422/9444.html
 • http://m.xingfuzulin.com/691962/921975.html
 • http://m.xingfuzulin.com/36976/983442.html
 • http://m.xingfuzulin.com/976237/157602.html
 • http://m.xingfuzulin.com/970816/367906.html
 • http://m.xingfuzulin.com/310848/58943.html
 • http://m.xingfuzulin.com/259390/432446.html
 • http://m.xingfuzulin.com/520433/191557.html
 • http://m.xingfuzulin.com/44546/568118.html
 • http://m.xingfuzulin.com/443992/459283.html
 • http://m.xingfuzulin.com/510769/884580.html
 • http://m.xingfuzulin.com/146244/92334.html
 • http://m.xingfuzulin.com/665775/271213.html
 • http://m.xingfuzulin.com/396171/666201.html
 • http://m.xingfuzulin.com/452986/186296.html
 • http://m.xingfuzulin.com/961813/549659.html
 • http://m.xingfuzulin.com/33437/99589.html
 • http://m.xingfuzulin.com/934975/766301.html
 • http://m.xingfuzulin.com/919566/72677.html
 • http://m.xingfuzulin.com/439599/151205.html
 • http://m.xingfuzulin.com/863694/223450.html
 • http://m.xingfuzulin.com/87783/653523.html
 • http://m.xingfuzulin.com/265487/167980.html
 • http://m.xingfuzulin.com/332252/22898.html
 • http://m.xingfuzulin.com/270994/378343.html
 • http://m.xingfuzulin.com/915986/426424.html
 • http://m.xingfuzulin.com/223109/571418.html
 • http://m.xingfuzulin.com/940587/842935.html
 • http://m.xingfuzulin.com/438654/54120.html
 • http://m.xingfuzulin.com/176336/831980.html
 • http://m.xingfuzulin.com/454502/428722.html
 • http://m.xingfuzulin.com/436228/115833.html
 • http://m.xingfuzulin.com/793496/544654.html
 • http://m.xingfuzulin.com/937673/928982.html
 • http://m.xingfuzulin.com/673320/815478.html
 • http://m.xingfuzulin.com/410519/590884.html
 • http://m.xingfuzulin.com/523929/609775.html
 • http://m.xingfuzulin.com/273344/78378.html
 • http://m.xingfuzulin.com/551583/966540.html
 • http://m.xingfuzulin.com/20367/417527.html
 • http://m.xingfuzulin.com/318550/46212.html
 • http://m.xingfuzulin.com/505241/105399.html
 • http://m.xingfuzulin.com/966646/198732.html
 • http://m.xingfuzulin.com/278773/565100.html
 • http://m.xingfuzulin.com/449888/256399.html
 • http://m.xingfuzulin.com/480607/136118.html
 • http://m.xingfuzulin.com/361616/112613.html
 • http://m.xingfuzulin.com/448184/472973.html
 • http://m.xingfuzulin.com/339460/32443.html
 • http://m.xingfuzulin.com/604708/115632.html
 • http://m.xingfuzulin.com/328583/871501.html
 • http://m.xingfuzulin.com/844864/544470.html
 • http://m.xingfuzulin.com/612778/882568.html
 • http://m.xingfuzulin.com/442250/745247.html
 • http://m.xingfuzulin.com/343654/574444.html
 • http://m.xingfuzulin.com/837796/499586.html
 • http://m.xingfuzulin.com/572676/730416.html
 • http://m.xingfuzulin.com/268947/443921.html
 • http://m.xingfuzulin.com/811642/713376.html
 • http://m.xingfuzulin.com/138633/520574.html
 • http://m.xingfuzulin.com/168328/823877.html
 • http://m.xingfuzulin.com/734191/55556.html
 • http://m.xingfuzulin.com/210337/35215.html
 • http://m.xingfuzulin.com/256919/67767.html
 • http://m.xingfuzulin.com/838663/343157.html
 • http://m.xingfuzulin.com/387123/19497.html
 • http://m.xingfuzulin.com/595755/435104.html
 • http://m.xingfuzulin.com/562265/944239.html
 • http://m.xingfuzulin.com/519406/86564.html
 • http://m.xingfuzulin.com/794379/154175.html
 • http://m.xingfuzulin.com/895184/255309.html
 • http://m.xingfuzulin.com/198933/948874.html
 • http://m.xingfuzulin.com/43331/201551.html
 • http://m.xingfuzulin.com/635890/665663.html
 • http://m.xingfuzulin.com/130719/823397.html
 • http://m.xingfuzulin.com/319814/517364.html
 • http://m.xingfuzulin.com/247262/96419.html
 • http://m.xingfuzulin.com/895480/975181.html
 • http://m.xingfuzulin.com/443843/155577.html
 • http://m.xingfuzulin.com/270341/412706.html
 • http://m.xingfuzulin.com/867843/99817.html
 • http://m.xingfuzulin.com/515251/26543.html
 • http://m.xingfuzulin.com/135390/165850.html
 • http://m.xingfuzulin.com/252691/57857.html
 • http://m.xingfuzulin.com/743423/91868.html
 • http://m.xingfuzulin.com/54743/25927.html
 • http://m.xingfuzulin.com/748931/427609.html
 • http://m.xingfuzulin.com/971562/610352.html
 • http://m.xingfuzulin.com/278589/436306.html
 • http://m.xingfuzulin.com/98314/273751.html
 • http://m.xingfuzulin.com/46374/813499.html
 • http://m.xingfuzulin.com/858527/486875.html
 • http://m.xingfuzulin.com/180787/651705.html
 • http://m.xingfuzulin.com/33545/487988.html
 • http://m.xingfuzulin.com/428683/458456.html
 • http://m.xingfuzulin.com/431742/310811.html
 • http://m.xingfuzulin.com/244772/843713.html
 • http://m.xingfuzulin.com/112574/622124.html
 • http://m.xingfuzulin.com/791767/207317.html
 • http://m.xingfuzulin.com/168423/494637.html
 • http://m.xingfuzulin.com/953449/927613.html
 • http://m.xingfuzulin.com/928496/383286.html
 • http://m.xingfuzulin.com/211706/961440.html
 • http://m.xingfuzulin.com/651649/112774.html
 • http://m.xingfuzulin.com/202585/25526.html
 • http://m.xingfuzulin.com/701621/28411.html
 • http://m.xingfuzulin.com/631998/382531.html
 • http://m.xingfuzulin.com/583950/262868.html
 • http://m.xingfuzulin.com/753121/41335.html
 • http://m.xingfuzulin.com/945497/45630.html
 • http://m.xingfuzulin.com/64142/1647.html
 • http://m.xingfuzulin.com/520736/143476.html
 • http://m.xingfuzulin.com/979386/881935.html
 • http://m.xingfuzulin.com/434298/241903.html
 • http://m.xingfuzulin.com/115581/439966.html
 • http://m.xingfuzulin.com/165224/702148.html
 • http://m.xingfuzulin.com/287246/501851.html
 • http://m.xingfuzulin.com/924275/770673.html
 • http://m.xingfuzulin.com/975382/670434.html
 • http://m.xingfuzulin.com/368143/247932.html
 • http://m.xingfuzulin.com/240830/14245.html
 • http://m.xingfuzulin.com/911831/902844.html
 • http://m.xingfuzulin.com/80631/718253.html
 • http://m.xingfuzulin.com/611386/585823.html
 • http://m.xingfuzulin.com/427258/145232.html
 • http://m.xingfuzulin.com/277404/475802.html
 • http://m.xingfuzulin.com/23830/564194.html
 • http://m.xingfuzulin.com/713968/280518.html
 • http://m.xingfuzulin.com/835559/730125.html
 • http://m.xingfuzulin.com/614958/119653.html
 • http://m.xingfuzulin.com/607349/877379.html
 • http://m.xingfuzulin.com/640471/207317.html
 • http://m.xingfuzulin.com/31336/262500.html
 • http://m.xingfuzulin.com/884899/970449.html
 • http://m.xingfuzulin.com/79955/757364.html
 • http://m.xingfuzulin.com/999919/142659.html
 • http://m.xingfuzulin.com/596700/68937.html
 • http://m.xingfuzulin.com/751934/558796.html
 • http://m.xingfuzulin.com/382693/580634.html
 • http://m.xingfuzulin.com/448608/919214.html
 • http://m.xingfuzulin.com/631160/47525.html
 • http://m.xingfuzulin.com/730650/665479.html
 • http://m.xingfuzulin.com/455559/446148.html
 • http://m.xingfuzulin.com/688368/439917.html
 • http://m.xingfuzulin.com/976528/967469.html
 • http://m.xingfuzulin.com/271375/686980.html
 • http://m.xingfuzulin.com/955267/522760.html
 • http://m.xingfuzulin.com/886175/246172.html
 • http://m.xingfuzulin.com/961730/42760.html
 • http://m.xingfuzulin.com/397412/578816.html
 • http://m.xingfuzulin.com/355337/592925.html
 • http://m.xingfuzulin.com/247262/796883.html
 • http://m.xingfuzulin.com/562426/681975.html
 • http://m.xingfuzulin.com/56177/343246.html
 • http://m.xingfuzulin.com/377336/351556.html
 • http://m.xingfuzulin.com/235579/226129.html
 • http://m.xingfuzulin.com/237124/931985.html
 • http://m.xingfuzulin.com/859171/666536.html
 • http://m.xingfuzulin.com/649329/768247.html
 • http://m.xingfuzulin.com/59699/234143.html
 • http://m.xingfuzulin.com/859818/64972.html
 • http://m.xingfuzulin.com/537976/104526.html
 • http://m.xingfuzulin.com/332163/970656.html
 • http://m.xingfuzulin.com/82170/704998.html
 • http://m.xingfuzulin.com/240406/181787.html
 • http://m.xingfuzulin.com/29613/148833.html
 • http://m.xingfuzulin.com/151685/667274.html
 • http://m.xingfuzulin.com/1329/104822.html
 • http://m.xingfuzulin.com/454709/875873.html
 • http://m.xingfuzulin.com/47549/304174.html
 • http://m.xingfuzulin.com/63223/205683.html
 • http://m.xingfuzulin.com/801241/976271.html
 • http://m.xingfuzulin.com/802666/977272.html
 • http://m.xingfuzulin.com/395259/330239.html
 • http://m.xingfuzulin.com/758494/989228.html
 • http://m.xingfuzulin.com/652779/459937.html
 • http://m.xingfuzulin.com/658433/928591.html
 • http://m.xingfuzulin.com/513952/839134.html
 • http://m.xingfuzulin.com/876523/19106.html
 • http://m.xingfuzulin.com/999216/990804.html
 • http://m.xingfuzulin.com/664160/806285.html
 • http://m.xingfuzulin.com/391646/510620.html
 • http://m.xingfuzulin.com/485980/660530.html
 • http://m.xingfuzulin.com/965796/660346.html
 • http://m.xingfuzulin.com/796203/274328.html
 •                                                                                                                                                                                                 

          hebei chengde no.1 high school


  走进一中

  通知公告

  文化理念

  办学愿景:让百年一中成为市内标杆、省内品牌校。

  教育理念:假如我是孩子,假如是我的孩子。

  校训:勤行精进。

  教学理念:以学定教,以学评教。

  管理理念:自觉自愿,知行合一。

  培养目标:知书达礼,向上向善

  德育管理目标:敬畏规则,从善如流。

  教师队伍建设目标:培养和造就一支“爱生活、爱事业、爱学校、爱学生”的善于研究与合作的专家型教师队伍。 

  名师风采

  • —  勤 —
  • —  行 —
  • —  精 —
  • —  进 —
  • 1
  • 2
  • 3

      河北承德第一中学(简称承德一中)始建于清代,距今已有一百一十四年的历史,清?光绪二十九年(1903年)正月,废科举,兴新学。二月,清政府肇建“热河中学堂”,以“仕进者有进学之阶,从业者有谋生之智能”为办学宗旨,首开塞北近代新学之先河。1946年,文化界名人徐懋庸先生曾任校长,1963年,文学泰斗郭沫若先生为学校题写“河北承德第一中学”校名。上个世纪八、九十年代,学校被列入《中国教育大词典》和《中国名校》。我们秉承“勤行精进”校训,激励师生努力向上向善,砥砺前行。

  校园掠影

  五分彩 极速分分彩 五分彩 极速分分彩 极速六合彩 腾讯分分彩 超级时时彩 分分PK10 幸运时时彩 五分彩 华人彩票超速分分彩 国民彩票app平台 新彩宝彩票官网 易迅彩票合买 98彩票登录 名人彩票测速 乐彩网静态论坛 如意彩票网登录 用户登录博易彩票 98彩票官网平台 凤凰彩票娱乐平台官网 新火彩票平台 滴滴彩票怎么样 彩票2元